תקנון

תקנון רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים באתר

 1. בטרם ביצוע רכישת כרטיסים לאירועי Volvo Time באתר המנוהל ומפועל על ידי "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ("מאיר") תידרש למלא טופס הזמנה עם פרטי אמצעי התשלום ("טופס ההזמנה"). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים שהם נכונים ומדויקים. האחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש באתר בלבד. מאיר לא תהיה אחראית לכל תוצאה לרבות נזק והוצאות נוספות שעשויים להיגרם למשתמש באתר בשל הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך.
 2. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות הודעת אישור תופיע לאחר ביצוע ההזמנה ("הודעת האישור"). עם סיום הליך המכירה תישלח לדואר האלקטרוני של המזמין הודעה המכילה את הקבלה עבור העסקה ("הקבלה").
 4. במקרה והודעת האישור או הקבלה לא נמסרו או התקבלו אצל המזמין כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, המזמין ידווח על כך באופן מיידי למאיר בכתובת הדואר האלקטרוני: volvotime@mct.co.il.
 5. משלוח של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק ממתן השירות למזמין אינן מהוות "מסר פרסומי". המזמין מאשר ומסכים לקבל ממאיר הודעות כאמור.

ביטול עסקה על ידי הצרכן

 1. הרוכש כרטיס באתר רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 לרבות התקנות מכוחו ("החוק").
 2. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצע התשלום עבור רכישת הכרטיס ובכפוף ללוחות הזמנים והתנאים של חברת האשראי.
 3. הצרכן רשאי לבטל עסקה באמצעות משלוח הודעת ביטול בדואר אלקטרוני לכתובת volvotime@mct.co.il. בהודעת ביטול מחויב הצרכן לפרט את שמו ומספר הזהות שלו.
 4. הרוכש יוכל לבטל את עסקת הרכישה ולקבל החזר כספי עד 48 שעות לפני מועד האירוע.

ביטול עסקה ע"י מאיר

 1. מאיר תהא רשאית לבטל עסקת מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:
  • א. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה או מכל מסמך מחייב או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;
  • ב. אם יתגלה כי הצרכן הזין פרטים שגויים בעת ביצוע הרכישה באתר ו/או ביצוע ההזמנה;
  • ג. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע במאיר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;
  • ד. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
  • ה. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר הכרטיס ו/או את תיאור הכרטיס באתר;
  • ו. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, מגיפה, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
  • ז. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הצרכן או מי מטעמו;
  • ח. אם אזל המקומות לאחר או לפני שהתבצעה מכירה. בוטלה ההזמנה כאמור, מאיר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם לצרכן או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת הכרטיס אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר;
  • ט. כאשר קיים חשש, מצד מאיר שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הצרכן נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • י. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מאיר תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.